De disclaimer heeft betrekking op de website
www.cgk-enschedewest.nl en alle e-mailcorrespondentie, die door onze kerk wordt verzonden. De privacyverklaring gaat in op de informatie die Maranathakerk Enschede verzamelt tijdens de bezoeken aan de website.

Disclaimer m.b.t. onze website

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina
zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Maranathakerk Enschede aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie
op deze website.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar sites die niet door Maranathakerk Enschede worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Maranathakerk Enschede uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen
wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door
Maranathakerk Enschede worden onderhouden, wordt afgewezen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maranathakerk Enschede is het niet toegestaan links naar de internetsite van Maranathakerk Enschede aan te bieden. Maranathakerk
Enschede behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Maranathakerk Enschede of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar aan ons hebben gesteld. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website
te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Maranathakerk Enschede.

E-mailcorrespondentie

De inhoud van een email bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren.
Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Maranathakerk Enschede aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Voor vragen en/of inlichtingen over deze disclaimer neemt u contact op met Maranathakerk Enschede.

Privacy Statement

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering
te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet
tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt . Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt
u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Websites van derden / links

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens
omgaan. Wij raden u aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Enschede