De kerk hoort een veilige plaats te zijn voor iedereen. Voor veel mensen is dat gelukkig ook zo. Toch is die veiligheid in de kerk niet vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor.

Wie te maken krijgt met (seksuele) intimidatie en/of misbruik in kerkelijke relaties, kan rechtstreeks contact op nemen met het meldpunt: www.meldpuntmisbruik.nl/contact, maar kan ook eerst in gesprek gaan met een intern vertrouwenspersoon binnen de kerk. Die persoon is dan het eerste aanspreekpunt en kan helpen bij eventueel te zetten verdere stappen.

Het werk van een interne vertrouwenspersoon is grotendeels gericht op de preventie-kant als het gaat om seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag door kerkelijk medewerkers. Denk aan verbaal, non-verbaal, opzettelijk, niet opzettelijk, al of niet gewenst gedrag. Misbruik of grensoverschrijdend gedrag schendt het vertrouwen en kan gevolgen hebben voor de eigen seksualiteit, de relatie tot de kerk en het eigen geloof. Het is van belang dat er op een zorgvuldige manier mee omgegaan wordt. Verkeerde reacties, zoals het bagatelliseren ervan of ‘blaming the victim’, kunnen leiden tot verdeeldheid.

Bij preventie kan gedacht worden aan onder andere meer bewustwording bij ambtsdragers en anderen met een taak in de gemeente, dat ze verantwoordelijk zijn voor het zuiver houden van de relatie met ieder die ze bij het uitvoeren van deze taak tegenkomen. Steeds meer gemeentes werken bijvoorbeeld met een gedragscode voor mensen met een taak. Ook kan gedacht worden aan de vraag hoe de gemeente ook voor kinderen en jongeren een veilige plek kan bieden, waarbij geen plaats is voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag van welke aard dan ook.

Een interne vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk van de kerkenraad en heeft uiteraard een geheimhoudingsplicht (ook naar de kerkenraad). Als een melding wordt gedaan, wordt eerst het gesprek aangegaan. Soms is dat voldoende, soms leidt het tot een officiële klacht bij het landelijk meldpunt. Het vervolg is situatieafhankelijk. De vertrouwenspersonen houden geen hoor en wederhoor en doen niet aan waarheidsvinding. De grens van de geheimhouding ligt bij het punt waar anderen ook gevaar lopen.

Voor onze gemeente is Gerry Oldegbers de intern vertrouwenspersoon
E-mail: g.oldegbers@kpnmail.nl